Ochrona danych

1. OCHRONA DANYCH W ZARYSIE

INFORMACJE OGÓLNE

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności, która znajduje się pod niniejszym tekstem.
Definicje stosowanych pojęć (np. „dane osobowe” lub „przetwarzanie”) można znaleźć w art. 4 DSGVO.

GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Państwa dane są gromadzone przez Państwa, którzy je nam przekazują. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.
Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.
Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. W przypadku sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani lub będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania (patrz 2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe).
Dochodzenie wszystkich wyżej wymienionych praw jest dla Państwa w zasadzie bezpłatne i może być dokonane bez żadnych formalności.
W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej. Ponadto, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I NARZĘDZIA POCHODZĄCE OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych pod hasłem „Moduły i narzędzia analityczne innych firm”. Możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

2. UWAGI OGÓLNE I INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

OCHRONA DANYCH

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych. Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

UWAGA DOTYCZĄCA ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO

Administratorem danych dla tej strony jest:

Dr. Micha Lege, Dr. Andreas Bühler
Neuwiesenstraße 15 i 18
D-73312 Geislingen/Steige

Telefon: +49-7331-2000-0
Faks: +49-7331-2000-37
E-Mail: mail@wiedmann-winz.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

PRAWO DO SPRZECIWU

Mają Państwo prawo w każdej chwili, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO.

Administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania. Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osobie zainteresowanej przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI DO WŁAŚCIWEGO ORGANU NADZORU

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza GDPR.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wyniku skargi, w tym o wszelkich sądowych środkach odwoławczych na mocy art. 78 GDPR.

Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych osobowych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Wykaz inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych, które dostarczyli Państwo administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Mają Państwo również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że.

(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 (1) lit. a DSGVO lub art. 9 (2) lit. a DSGVO lub na umowie zgodnie z art. 6 (1) lit. b DSGVO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do przekazania dotyczących Państwa danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

SZYFROWANIE SSL LUB TLS.

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

INFORMACJE, BLOKOWANIE, USUWANIE I PRAWO DO INFORMACJI

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, ograniczenia, zablokowania lub usunięcia tych danych.

W przypadku skorzystania przez Państwa wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia, zablokowania lub ograniczenia przetwarzania, administrator jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

Mają Państwo prawo do otrzymania od administratora informacji o tych odbiorcach.

W tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

SPRZECIW WOBEC PRZESYŁEK REKLAMOWYCH

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku impressum do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod następującym adresem:

datenschutz@wiedmann-winz.de

4. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

COOKIES

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy zatrzymywania danych – pozostają nienaruszone.
Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przesłane wraz z e-mailem zostaną zachowane. W tym kontekście dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do opracowania rozmowy.

5. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.
Warunki użytkowania można znaleźć na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

ANONIMIZACJA IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

PLUGIN BROWSEROWY

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

SPRZECIW WOBEC GROMADZENIA DANYCH

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na poniższy link:

Rezygnacja z Google Analytics
Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl i https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

ZLECONE PRZETWARZANIE DANYCH

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych w zakresie korzystania z Google Analytics.

6.1 WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są tak zwane wtyczki mediów społecznościowych („wtyczki”) sieci społecznościowych Facebook i Instagram oraz serwisów YouTube i Xing. Wtyczki można rozpoznać po tym, że są oznaczone odpowiednim logo.

Informacje, które mogą również obejmować dane osobowe, mogą być przesyłane do usługodawcy za pośrednictwem tych wtyczek i mogą być wykorzystywane przez usługodawcę. Zapobiegamy nieświadomemu i niezamierzonemu zbieraniu danych do usługodawcy poprzez zastosowanie rozwiązania 2-klik. Aby aktywować wybraną wtyczkę mediów społecznościowych, należy ją najpierw aktywować poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk. Tylko ta aktywacja wtyczki uruchamia również gromadzenie informacji i ich przekazywanie do usługodawcy. Sami nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pomocą wtyczek mediów społecznościowych ani na temat ich wykorzystania.

Nie mamy wpływu na to, jakie dane zbiera aktywowana wtyczka i jak są one wykorzystywane przez dostawcę. Obecnie należy założyć, że nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z usługami dostawcy oraz że zbierany i wykorzystywany jest przynajmniej adres IP oraz informacje dotyczące urządzenia. Istnieje również możliwość, że usługodawcy próbują zapisać pliki cookie na używanym komputerze. Aby dowiedzieć się, jakie konkretne dane są gromadzone i jak są wykorzystywane, należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych danego usługodawcy, które zostały wymienione poniżej.
Uwaga: Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku, Facebook może zidentyfikować go jako osobę odwiedzającą daną stronę.

Jeśli nie chcesz, aby dostawcy przyporządkowywali dane zebrane za pośrednictwem naszej obecności w Internecie bezpośrednio do Twojego profilu/konta w danym serwisie, musisz wylogować się z danego serwisu przed aktywacją wtyczek.

Zintegrowaliśmy przyciski social media następujących firm:

Facebook

Dostawcą jest Facebook Inc, 1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94394 – USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram

Dostawcą jest Instagram LLC, 1601 Willow Rd – Menlo Park – CA 94025 – USA. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagrama pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Xing

Xing jest obsługiwany przez XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagrama pod adresem https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

6.2 WTYCZKI I NARZĘDZIA

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube prowadzonego przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w plugin YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W tym procesie serwer YouTube jest informowany za pomocą plików cookie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Jeżeli dezaktywowali Państwo zapisywanie plików cookie dla programu reklamowego Google, nie będą Państwo mieli do czynienia z takimi plikami cookie podczas oglądania filmów wideo na YouTube. YouTube przechowuje jednak również w innych plikach cookie informacje o użytkowaniu niebędące danymi osobowymi. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Web Fonts

W celu zapewnienia poprawnego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści na różnych przeglądarkach, na tej stronie korzystamy z bibliotek skryptów i fontów Google Web Fonds. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić teksty i czcionki. W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP.

Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Google Web Fonts lub uniemożliwia dostęp, treść zostanie wyświetlona standardową czcionką. Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy.

7. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania od czasu do czasu zmian w niniejszej polityce prywatności, tak aby była ona zawsze zgodna z obowiązującymi przepisami prawa lub w celu wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe oświadczenie o ochronie danych będzie obowiązywać przy następnej wizycie.